ELASTYCZNY CZAS PRACY - NOWE ZAPISY W KODEKSIE PRACY

W dniu 23 sierpnia 2013r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 896). Największe zmiany dotyczą uelastycznienia czasu pracy. Zmiany te spowodowały niemałe zamieszanie wśród szerokiej rzeszy pracowników. Zasadnym więc staje się wyjaśnienie nieporozumień oraz mitów z tym związanych. W pierwszej kolejności wskazać należy, że zagwarantowany każdemu pracownikowi dobowy (11 godzinny) oraz tygodniowy (35 godzinny) nieprzerwany okres odpoczynku od pracy pozostaje w dalszym ciągu aktualny. Nie zmieni to również sytuacji pracowników pozostających pod szczególną ochroną ustawodawcy- kobiet w ciąży i pracowników młodocianych. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy nr 1105): „Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy nie więcej niż do 12 miesięcy, pozwoli pracodawcom na bardziej elastyczne gospodarowanie czasem pracy pracowników – zależnie od zapotrzebowania na pracę w poszczególnych miesiącach”. Aby wprowadzić zmiany w czasie pracy pracodawca musi zawrzeć z związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników stosowne porozumienie, którego kopię zobowiązany jest przesłać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych. Wbrew obiegowym opiniom nie zmienią się także zasady wypłaty pracownikom wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe. Przypomnieć należy, iż w dotychczasowym stanie prawnym pracodawca także mógł zrekompensować pracownikowi przepracowane godziny nadliczbowe udzieleniem dni wolnych. Pracownik w dalszym ciągu zachowuje prawo do wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe. Dla zainteresowanych poniżej link do projektu ustawy wraz z uzasadnieniem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/1D507853B1A4DA52C1257B170039FF66/%24File/1105.pdf