Przemoc w rodzinie – informacje prawne

Przemoc w rodzinie jest poważnym problemem społecznym, dotykającym wielu osób, także w naszym otoczeniu. By z nią skutecznie walczyć, warto poznać dostępne możliwości działania. Oto najważniejsze prawne zagadnienia związane z tym problemem.

 

Definicję przemocy w rodzinie zawiera art. 2 pkt 2 Ustawy o przeciwdziałaniu pomocy
w rodzinie
, zgodnie z którym: przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków najbliższej rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Przemoc w rodzinie przybiera najczęściej postać przemocy fizycznej (np. bicie, szarpanie, policzkowanie, popychanie), przemocy psychicznej (np. obrażanie, wyzywanie, poniżanie w obecności innych osób), przemocy seksualnej (wymuszanie współżycia seksualnego), a także innych zachowań społecznie nieakceptowanych.

 

Warto wspomnieć, że polskie prawo zabrania stosowania przemocy wobec osób najbliższych, przewidując karalność tego typu zachowań w odpowiednich przepisach Kodeksu karnego. Nadto większość przestępstw zaliczanych do kategorii przemoc w rodzinie ściganych jest z urzędu, co oznacza, że postępowanie jest wszczynane przez odpowiednie organy niezwłocznie po powzięciu przez nie informacji o przemocy w rodzinie. Już na etapie postępowania przygotowawczego możliwe jest zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci odizolowania sprawcy przestępstwa od jego ofiar.

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na władze samorządowe obowiązek szczególnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie np. poprzez tworzenie:

  • Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem,
  • Specjalnych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
  • Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
  • Ośrodków Interwencji Kryzysowej.

 

Wszystkie wskazane wyżej instytucje obowiązane są do bezpłatnej i kompleksowej pomocy ofiarom pomocy w rodzinie.

 

W przypadku zaistnienia sytuacji, które dają podstawy do twierdzenia, że mamy do czynienia z przemocą w rodzinie należy niezwłocznie poinformować najbliższą jednostkę policji (tel. 997 lub 112) bądź skorzystać z Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801-12-00-02.      

 

Dodatkowo zapraszam Państwa do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych udostępnionych przez niezależną gazetę Z Obserwacji Kuriera Lokalnego.  Pytania do prawnika przesyłać można na adres mailowy redakcja@kurierlokalny.com.pl.

Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych przez siebie pytań wraz z odpowiedziami w kolejnych numerach.