Rozpoczęcie nauki w szkole a podwyższenie alimentów

W lipcowym numerze Z obserwacji Kuriera Lokalnego zaprosiliśmy czytelników do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Otrzymaliśmy kilka pytań – odpowiedzi na wszystkie zostaną opublikowane w kolejnych wydaniach. Zanim ukaże się następny numer Kuriera – jako, że wczoraj rozpoczęliśmy nowy rok szkolny - prezentuję przygotowane przez prawnika informacje na temat możliwości podwyższenia alimentów w związku z rozpoczęciem przez dziecko nauki. Zapraszam do lektury.

 

„Od września tego roku mój syn rozpoczyna naukę w szkole podstawowej, czy
w związku z tym mogę się starać o podwyższenie alimentów?”  Halina J., Os. Syberka.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że wysokość świadczenia alimentacyjnego zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka), a także możliwości zarobkowych zobowiązanego (ojca/matki). W postępowaniu sądowym Sąd wydaje wyrok w oparciu o stan istniejący w chwili orzekania, dokonując wcześniej ustaleń dotyczących zaistnienie bądź też nie „zmiany stosunków”. Stosownie bowiem do treści art. 138 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego: „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Ustawodawca nie wyjaśnia wprost znaczenia zwrotu „zmiana stosunków” uzasadniającego podwyższenie, ale również obniżenie wysokości alimentów. Z praktyki orzeczniczej do „zmiany stosunków” zalicza się m.in. zwiększenie się potrzeb majątkowych dziecka związanych ze zmianą szkoły, koniecznością podjęcia kosztownego leczenia lub rehabilitacji, potrzebą pobierania dodatkowych lekcji. Osoba występująca o podwyższenie alimentów na dziecko (najczęściej przedstawiciel ustawowy- matka, ojciec) musi więc wykazać przed Sądem, że faktycznie potrzeby dziecka w tym zakresie się zwiększyły. Pozew o podwyższenie alimentów składa się w Sądzie Rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Pozew jest wolny od opłat.

Reasumując wyjaśniam, że rozpoczęcie przez Pani syna nauki w szkole podstawowej jest okolicznością uprawniającą do wystąpienia o podwyższenie świadczenia, pod warunkiem zaistnienia również pozostałych przesłanek wskazanych wyżej.